Kostprijscalculatie


Algemene voorwaarden

  • Algemeen (overig)
  • Excel spreadsheets
  • Web(shop) Design
  • Domeinnaam (registratie)
  • Pre-built websites

Algemeen

1A. Toepasbaarheid/recht

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes of overeenkomsten tussen Kostprijscalculatie Webdesign en haar opdrachtgever (hierna te noemen resp. Kostprijscalculatie en klant).


b. Kostprijscalculatie wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden die haar klant hanteert uitdrukkelijk van de hand.


c. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2B. Tarieven en betaling

a. Klant is na oplevering van de afgesproken diensten door Kostprijscalculatie (website, webshop, abonnement en/of promotiemateriaal zoals logo’s etc.) verplicht de hierover afgesproken prijs binnen 14 dagen te voldoen, ongeacht of de website of webshop al dan niet is ingevuld of in gebruik is genomen. Bij afname van een (jaar)abonnement webhosting is de klant verplicht het totaalbedrag voor het hele jaar voorafgaand te voldoen. Voor opzegging abonnement, zie punt 2.d Web(shop)design en Onderhoud.


b. Na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen is de klant onmiddellijk in verzuim. Indien het noodzakelijk blijkt een incassobureau in te moeten schakelen, komen de kosten daarvan voor rekening van de klant. Indien de klant als consument wordt aangemerkt, geldt hetgeen is vastgelegd in het BIK (Buitengerechtelijke Incasso Kosten).


c. Kostprijscalculatie is gerechtigd om de overeengekomen dienst geheel, gedeeltelijk of tijdelijk buiten gebruik te stellen in verband met onderhoud, wanbetaling of overige wanprestatie door de klant, zonder daarbij schadeplichtig te worden tegenover de klant. Met betrekking tot buiten gebruik stelling in verband met onderhoud, zal Kostprijscalculatie trachten dit tot een minimum te beperken.

3C. Verantwoordelijkheden

a. De klant is zich ervan bewust dat het resultaat van de werkzaamheden door Kostprijscalculatie afhankelijk is van een adequate en effectieve samenwerking. De klant dient daarvoor alle gewenste informatie en bescheiden te verschaffen die voor de uitvoering van de overeenkomst wenselijk of noodzakelijk zijn.

b. De klant draagt het risico van selectie, gebruik, toepassing en beheer in haar organisatie van door Kostprijscalculatie geleverde diensten, zoals programmatuur, websites/shops, databestanden etc.

c. De beleidskeuze of beslissing door de klant op basis van de door Kostprijscalculatie geleverde diensten, verstrekte informatie of adviezen berust te allen tijde bij de klant en is daar ook zelf verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor.

d. Kostprijscalculatie aanvaardt of accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor door of namens de klant zelf gemaakte, dan wel door of namens klant ter beschikking gestelde documenten, afbeeldingen, logo’s, video- of audiomateriaal of productspecificaties van welke aard dan ook, al dan niet door of namens de klant voorgeschreven. De klant vrijwaart Kostprijscalculatie te allen tijde voor aanspraken van derden op mogelijke inbreuk van intellectuele eigendomsrechten.

4D. Levering en risico overgang

a. Kostprijscalculatie zal zich tot het uiterste inspannen om de overeengekomen levertermijn van haar diensten aan te houden, met dien verstande dat deze termijn door overmacht (aan derden te wijten oorzaak) overschreden kan worden.

b. Vanaf moment van aflevering komt de geleverde dienst (zoals website/shop, programma en/of overige overeengekomen zaken) voor rekening en risico van de klant.

5E. Garantie

a. Kostprijscalculatie kan er niet voor instaan dat de door haar afgeleverde diensten zoals website, -shop of overige zonder onderbreking, fouten of overige tekortkomingen zullen werken in samenhang met andere dan door haar aanbevolen web- en internetbrowsers of andere apparatuur. Tevens kan Kostprijscalculatie niet voor goede technische werking instaan m.b.t. toegang tot FTP-gegevens en/of werkomgeving (administratief beheer).

b. Kostprijscalculatie zal zich naar beste vermogen inspannen om eventuele haperingen of tekortkomingen op te lossen, mits deze niet te wijten zijn aan foutief gebruik van gegevens of door foutieve invoer, of door zelf geïmplementeerde software al dan niet legaal verkregen.

c. Kostprijscalculatie is niet verantwoordelijk voor eventuele storingen die kunnen optreden (zoals stroomuitval of problemen bij de provider) waardoor het geleverde niet of niet goed functioneert.

d. Kostprijscalculatie is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

6F. Aansprakelijkheid

a. Kostprijscalculatie kan er niet voor instaan dat de door haar afgeleverde diensten zoals website, -shop of overige zonder onderbreking, fouten of overige tekortkomingen zullen werken in samenhang met andere dan door haar aanbevolen web- en internetbrowsers of andere apparatuur. Tevens kan Kostprijscalculatie niet voor goede technische werking instaan m.b.t. toegang tot FTP-gegevens en/of werkomgeving (administratief beheer).

b. Kostprijscalculatie zal zich naar beste vermogen inspannen om eventuele haperingen of tekortkomingen op te lossen, mits deze niet te wijten zijn aan foutief gebruik van gegevens of door foutieve invoer, of door zelf geïmplementeerde software al dan niet legaal verkregen.

c. Kostprijscalculatie is niet verantwoordelijk voor eventuele storingen die kunnen optreden (zoals stroomuitval of problemen bij de provider) waardoor het geleverde niet of niet goed functioneert.

d. Kostprijscalculatie is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

7G. Overmacht

a. Kostprijscalculatie is gerechtigd haar verplichtingen tot het leveren van overeengekomen diensten op te schorten gedurende de periode dat Kostprijscalculatie door overmacht verhinderd is daaraan te voldoen, zonder daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig te worden jegens klant of derde.

b. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan; oorlog, molest, oproer, brand, werkstaking, overstroming, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, defecten of storingen aan computers, in software of hardware op het internet of bij hostingmaatschappijen, ziekte, arbeidsongeschiktheid of vertragingen tijdens transport (verzending), zowel bij Kostprijscalculatie zelf alsmede bij derden bij wie Kostprijscalculatie benodigde zaken, diensten of materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken.

c. De klant is gerechtigd de overeenkomst bij aangetekende brief te ontbinden indien de opschorting zoals omschreven bij G. Overmacht sub a. en b., meer dan 2 aaneengesloten maanden voortduurt. Klant is dan gehouden de gemaakte kosten door Kostprijscalculatie te voldoen.

8H. Beëindiging

a. Indien de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen voldoet, is Kostprijscalculatie gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, te beëindigen en de door haar geleverde diensten (voor zover nog niet betaald) terug te nemen. Dit onverminderd het recht van Kostprijscalculatie op vergoeding van verlies, winstderving en andere schade die als gevolg van tekortkoming door klant is ontstaan of nog zal ontstaan.

b. Hetgeen is bepaald in H. Beëindiging sub a. is van overeenkomstige toepassing in geval van; schorsing van betaling, aanvragen/verlening van surseance van betaling, faillietverklaring of het van toepassing verklaren van de schuldsanering, liquidatie van zaken van klant of door zijn overlijden, of indien klant door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest. Indien deze omstandigheden zich voordoen is klant of vertegenwoordiger van klant verplicht dit onverwijld schriftelijk aan Kostprijscalculatie te melden.

c. In die gevallen zoals genoemd in H. Beëindiging sub a. en b. is iedere vordering die Kostprijscalculatie op klant heeft, direct en volledig opeisbaar.

9I. Intellectueel eigendom

a. Alle rechten van intellectuele eigendom op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan klant ter beschikking gestelde websites/-shops, programma’s, plugins of andere items berusten uitsluitend en volledig bij Kostprijscalculatie, of bij derden die hiervoor licentie verstrekken. Klant krijgt uitsluitend een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

b. Het is de klant niet toegestaan om enige aanduiding in de geleverde diensten door Kostprijscalculatie betreffende auteursrechten, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom te wijzigen of te verwijderen.

c. De klant vrijwaart Kostprijscalculatie tegen elke aanspraak door derden wegens (eventuele) inbreuk op hun recht van intellectuele eigendom.

10J. Overdraagbaarheid rechten
a.Kostprijscalculatie is bevoegd haar rechten en plichten voortkomende uit de overeenkomst met klant geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, zonder dat hiervoor overleg of toestemming van de klant is vereist.
11K. Nieuwsbrief
Bij het plaatsen van een bestelling wordt men automatisch opgenomen in de verzendlijst voor de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt 1 keer per maand per mail verzonden aan klanten en inschrijvers. Mocht men geen prijs (meer) stellen in ontvangst van deze mail, dan kan dit via de link onderaan de nieuwsbrief worden aangegeven.
12L. Prikbord

Bezoekers van onze website kunnen gratis een bericht plaatsen op ons prikbord. Dit kan zijn vraag en aanbod, of het uitwisselen van informatie. Een ‘advertentie’ kan slechts eenmalig worden geplaatst. Prikbord advertenties worden standaard voor een periode van 6 maanden geplaatst en daarna verwijderd. Op verzoek kunnen deze advertenties ook eerder worden verwijderd. Tegen een eenmalige betaling van € 5,- kan een foto of logo bij de advertentie worden geplaatst. Adverteerders worden automatisch opgenomen in de verzendlijst voor de nieuwsbrief. Indien men hier geen prijs op stelt, kan men zich via de link op de nieuwsbrief afmelden.

Beoordeling

Alle berichten worden eerst door Kostprijscalculatie beoordeeld voordat ze worden gepubliceerd. Indien Kostprijscalculatie van mening is dat het bericht niet gepast is, of niet aansluit bij haar doelgroep, behoudt zij zich het recht voor om deze te weigeren. Hieromtrent ontvangt u dan bericht.

Disclaimer

De berichten worden na goedkeuring 1 op 1 geplaatst. Kostprijscalculatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de juistheid van de inhoud of eventuele verwijzigingen naar externe websites, e-mails of telefoonnummers. Kostprijscalculatie wijst ook alle verantwoordelijkheid af voor inbreuk op eventuele eigendomsrechten van derden door het publiceren van foto of logo die door de adverteerder wordt aangeleverd.

Excel Spreadsheets (Voorwaarden/Disclaimer)

1Algemeen

1. KPC wijst nadrukkelijk elke vorm van garantie voor software of overige downloads af. Deze worden ter beschikking gesteld ‘zoals deze zijn’ zonder enige waarborg. In geen geval zal KPC aansprakelijk zijn voor enige vorm van gevolgschade, voortkomend uit het gebruik, onmogelijkheid van gebruik van onjuiste werking, onjuiste installatie of toepassing van de software of overige downloads.

2. Op gedownloade producten, of andere producten die we per mail toezenden vindt geen restitutie van betaling plaats, mochten deze niet aan de verwachtingen voldoen (zie punt 1).

3. Alle producten in de shop zijn na betaling te downloaden via een link die per mail wordt toegestuurd.

4. Bij sommige downloadpakketten zit een uitgebreide handleiding in de zipfile. Ook zijn een aantal downloads nader toegelicht middels vraag en antwoord in het Informatie Centrum, zie onderwerp “KLANTENBESTAND”.

2Systeemvereisten

a. Wij adviseren u om gebruik te maken van de laatste versie van Microsoft Excel, het is uw eigen verantwoording om ervoor te zorgen dat u de juiste versie van Microsoft Excel gebruikt.

b. Mochten onze Excel Sjablonen niet werken op uw computer, installeer dan eerst de laatste versie van Microsoft Excel.

c. De Sjablonen van Kostprijscalculatie zijn speciaal ontworpen voor Microsoft Excel.
Kostprijscalculatie kan de werking niet garanderen van deze sjablonen in OpenSource Software zoals OpenOffice of Google Spreadsheets.

d. Kostprijscalculatie geeft geen resitutie als u gebruik maakt van de verkeerde versie van Microsoft Excel, en daardoor de Excel Sjablonen van Kostprijscalculatie niet zouden werken op uw computer.

3Klantenbestand

Wanneer u iets besteld heeft in onze shop, kunt u zich inschrijven in ons klantenbestand Klantenportaal). U ontvangt daarna een mail met uw inloggegevens. Daarna kunt u in uw persoonlijke portaal (BTW) facturen inzien of downloaden, gebruik maken van het Informatie Centrum en met ons communiceren via het ticketsysteem.

4Communicatie

1. Communicatie vindt plaats via ons ticketsysteem. Hiertoe kunt u zich registreren op ons Klantenportaal. U heeft dan ook toegang tot het Informatie Centrum waar u veel gestelde vragen en antwoorden kunt vinden.

2. Voor algemene vragen of opmerkingen is het ook mogelijk via de chat op onze site te communiceren. Worden er echter specifieke vragen omtrent de door u aangeschafte software gesteld, verwijzen wij u naar het onderwerp “SUPPORT”.

5Support

Algemene vragen omtrent een product kunt u altijd stellen via de chat of ticket. Betreft het een specifieke vraag, voeg dan altijd het desbetreffende bestand bij zodat wij kunnen zien wat er eventueel misgaat. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld.

Wanneer er uitvoerige begeleiding verlangd wordt bij de door u aangeschafte software, is het mogelijk deze via onze shop in te kopen. Afhankelijk van de gestelde vragen geven wij hiervoor een bepaalde tijdsduur af die wij nodig denken te hebben voor het beantwoorden daarvan. Deze tijd kunt u via de shop inkopen.  

6Disclaimer

1. KPC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van door de eigenaar, of door derden geleden verliezen of letsel als gevolg van het gebruik van de geleverde software of overige downloads.

2. KPC behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

3. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. Alle eventuele geschillen tussen KPC en gebruikers zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Leeuwarden.

7Intellectuele eigendomsrechten

a. Alle rechten van intellectueel eigendom op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan klant ter beschikking gestelde websites/-shops, programma’s, plugins of andere items berusten uitsluitend en volledig bij Kostprijscalculatie, of bij derden die hiervoor licentie verstrekken. Klant krijgt uitsluitend een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

b. Het is de klant niet toegestaan om enige aanduiding in de geleverde diensten door Kostprijscalculatie betreffende auteursrechten, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom te wijzigen of te verwijderen.

c. De klant vrijwaart Kostprijscalculatie tegen elke aanspraak door derden wegens (eventuele) inbreuk op hun recht van intellectuele eigendom.

d. De klant erkent dat de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Excelsjablonen eigendom zijn en blijven van Kostprijscalculatie en dat deze rechten niet op de klant overgaan.

8Overdraagbaarheid

a. De downloadbare Excelsjablonen zijn niet overdraagbaar, tenzij anders is overeengekomen. Het is de klant niet toegestaan de software te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen of een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de software.

b. Indien de klant door schending van het bepaalde in het voorgaande lid een derde het ongeoorloofde gebruik van de excelsjablonen verschaft, zal Kostprijscalculatie de volledige, als gevolg van de overtreding van het voorgaande lid, geleden schade op de klant verhalen.

Web(shop) Design (en onderhoud)

1A. Design en onderhoud

a. Als na goedkeuring van het ontwerp de klant het alsnog of opnieuw wil laten aanpassen, is Kostprijscalculatie gerechtigd om alle daarmee gepaard gaande werkzaamheden als meerwerk bij de klant in rekening te brengen. Hiervoor zal voorafgaand aan de aanpassingen/wijzigingen een offerte worden uitgebracht.

b. De klant is gehouden om de geleverde diensten (website/-shop en of andere zaken) zo spoedig mogelijk te controleren op zichtbare en niet zichtbare tekortkomingen. Deze dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 4 weken na oplevering bij Kostprijscalculatie kenbaar te worden gemaakt.

c. Tenzij anders schriftelijk (in overeenkomst) overeengekomen, is Kostprijscalculatie niet gehouden de website/-shop te onderhouden, beheren of daarvoor benodigde hulpprogramma’s (updates) te leveren.

d. Indien de klant een webhosting overeenkomst heeft afgesloten, wordt deze voor een minimale duur van 12 maanden aangegaan. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden verlengd, tenzij de overeenkomst tenminste 2 maanden voor de afloopdatum schriftelijk wordt opgezegd.

e. Kostprijscalculatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik of exploitatie van de door haar gebouwde website/-shop. Het is uitsluitend de eigen verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de door Kostprijscalculatie afgeleverde website/-shop voldoet of blijft voldoen aan alle daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Kostprijscalculatie is op geen enkele wijze partij bij eventuele door klant te sluiten contracten over online of op andere wijze betalingen. Zij is evenmin aansprakelijk voor technische tekortkomingen die hierdoor of hieruit kunnen ontstaan.

f. Het hiervoor bepaalde (a t/m e) is ook van toepassing m.b.t opdrachten aan Kostprijscalculatie tot het aanpassen of upgraden van reeds bestaande websites en of – shops.

Domeinnaam (registratie en hosting)

1A. Registratie en hosting

a. Wanneer Kostprijscalculatie de registratie van de domeinnaam verzorgt, wordt deze in naam van de klant aangevraagd. Kostprijscalculatie kan er niet voor instaan dat de aanvraag ook daadwerkelijk wordt toegekend en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud, samenstelling en/of gebruik van de domeinnaam. De klant vrijwaart Kostprijscalculatie voor eventuele aanspraken van derden op de domeinnnaam.

b. Kostprijscalculatie is niet gehouden te hosten op een dedicated server en is geheel vrij in de wijze waarop zij de hosting verzorgt. Tevens is zij niet verantwoordelijk voor de infrastructuur van de klant en/of derden.

c. Hosting door Kostprijscalculatie betekent niet dat zij enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaardt voor de inhoud en exploitatie van de door haar gehoste website/-shop. De klant blijft daarvoor te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk en vrijwaart Kostprijscalculatie voor aanspraken van derden, waaronder ook aanspraken op intellectuele eigendomsrechten of privacywetgeving.

d. Wanneer schriftelijk en vooraf overeengekomen, omvat de overeenkomst tot hosting tevens terbeschikkingstelling van back-up, uitwijk en recovery. Kostprijscalculatie aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het niet, onjuist of onvolledig functioneren van deze diensten.

e. De klant is gehouden zijn systemen en infrastructuur adequaat te beveiligen en te allen tijde deugdelijke en recente anti-virus programma’s in werking te hebben.

f. De overeenkomst tot hosting wordt voor een minimale duur van 12 maanden aangegaan en de kosten dienen vooraf te worden voldaan. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend en onder dezelfde voorwaarden voor dezelfde duur verlengd, tenzij de overeenkomst tenminste 2 maanden voor de afloopdatum schriftelijk wordt opgezegd.

g. Kostprijscalculatie verleent de klant na registratie en betaling van de domeinnaam toegang tot een zogeheten klantenportaal, waarin de klant informatie kan vinden met betrekking tot zijn domeinnaam en webhostingpakket. Tevens kan de klant hier verschillende instellingen wijzigen op zijn diensten, bijvoorbeeld het aanmaken van een subdomein of het instellen van een autoresponder op een e-mail adres.

Pre-built websites (Muffin Group - Envato Market)

1A. Templates (Nederlands)
a. Kostprijscalculatie werkt alleen met templates die ontwikkeld zijn door BeTheme/ Muffin Group.

b. Templates worden rechtstreeks via Envato Market aangekocht.

c. De licentie van de template wordt op naam van de klant gezet en op diens domeinnaam. geregistreerd. Deze licentie valt onder de algemene voorwaarden van Envato Market.

d. Bij aanschaf van een template is 6 maanden support door BeTheme inbegrepen.

e. Aanschaf van een template is alleen mogelijk in combinatie met webhosting en/of customizing. Single templates dient u zelf rechtstreeks aan te schaffen via Envato Market.

2A. Templates (English)
a. Kostprijscalculatie only works with templates developed by BeTheme/Muffin Group.

b. Templates are purchased directly from Envato Market.

c. The license of the template will be set on the name of the client and registered on his domain name. This license is subject to the terms and conditions of Envato Market.

d. When purchasing a template, 6 months of support is included by BeTheme.

e. Purchasing of a template is only possible in combination with hosting and or customizing. Single templates must be bought directly from Envato Market.

Winkel