Algemeen

1Toepasbaarheid/recht

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Kostprijscalculatie.

b. Kostprijscalculatie wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden die haar klant hanteert uitdrukkelijk van de hand.

c. Bij geschillen is Nederlands recht van toepassing.

2Garantie

a. Kostprijscalculatie garandeert dat de door haar geleverde diensten op correcte wijze worden uitgevoerd. Met betrekking tot de downloads; deze worden uitvoerig getest op de juiste werking voordat zij te koop worden aangeboden. U kunt er dan ook vanuit gaan dat deze foutloos werken, mits de aanbevolen software of andere apparatuur zoals omschreven bij het product, gebruikt wordt (wij verwijzen u verder naar Algemeen sub 3 Aansprakelijkheid en Excel Spreadsheet sub 1. Algemeen).

b. Werking site: continue worden de laatste beveiligde updates van allerhande functionaliteiten in de site geïmplementeerd, zodat de juiste werking gewaarborgd is. Tevens wordt er automatisch elke 24 uur een back-up gemaakt, zodat eventueel bij storingen door stroomuitval, problemen bij provider of anderszins zo min mogelijk gegevensverlies ontstaat.

c. Veiligheid: Kostprijscalculatie garandeert dat zij alle persoonlijke gegevens die verstrekt worden, vertrouwelijk en veilig zal behandelen. M.b.t. het partner programma (affiliate programma) geldt dat voor de accountgegevens van de partner, alsmede de opgebouwde commissie. Kostprijscalculatie kan echter niet verantwoordelijk worden geacht als de partner zelf op enigerlei wijze onzorgvuldig met inloggevens omgaat en/of deze gehackt en gewijzigd worden. Wanneer er sprake is van frauduleus handelen of anderszins kan dit bij Kostprijscalculatie gemeld worden, waarna zij het betreffende account kan blokkeren of verwijderen.

3Aansprakelijkheid

a. Kostprijscalculatie kan er niet voor instaan dat de door haar afgeleverde diensten zonder onderbreking, fouten of overige tekortkomingen zullen werken in samenhang met andere dan door haar aanbevolen web- en internetbrowsers of andere apparatuur. Tevens kan Kostprijscalculatie niet voor goede technische werking instaan m.b.t. toegang tot FTP-gegevens en/of werkomgeving (administratief beheer).

b. Kostprijscalculatie zal zich naar beste vermogen inspannen om eventuele haperingen of tekortkomingen op te lossen, mits deze niet te wijten zijn aan foutief gebruik van gegevens of door foutieve invoer, of door zelf geïmplementeerde software al dan niet legaal verkregen.

c. Kostprijscalculatie is niet verantwoordelijk voor eventuele storingen die kunnen optreden (zoals stroomuitval, problemen bij de provider of cyberaanvallen) waardoor het geleverde niet of niet goed functioneert.

d. Kostprijscalculatie is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

e. Kostprijscalculatie is niet verantwoordelijk voor teksten of anderszins die partners (zie Partner programma/Affiliate marketing) bij de door Kostprijscalculatie aangeleverde links en/of banners vermelden en wijst alle aansprakelijkheid af indien deze teksten onjuist, of op enigerlei andere wijze als aanstootgevend worden opgevat. 

4Overmacht

a. Kostprijscalculatie is gerechtigd haar verplichtingen tot het leveren van overeengekomen diensten op te schorten gedurende de periode dat Kostprijscalculatie door overmacht verhinderd is daaraan te voldoen, zonder daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig te worden jegens klant of derde.

b. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan; oorlog, molest, oproer, brand, werkstaking, overstroming, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, defecten of storingen aan computers, in software of hardware op het internet of bij hostingmaatschappijen, ziekte, arbeidsongeschiktheid of vertragingen tijdens transport (verzending), zowel bij Kostprijscalculatie zelf alsmede bij derden bij wie Kostprijscalculatie benodigde zaken, diensten of materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken.

5Nieuwsbrief (PR)

Bij het plaatsen van een bestelling wordt men automatisch opgenomen in de verzendlijst voor de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt 1 keer per maand per mail verzonden aan klanten en inschrijvers. Mocht men geen prijs (meer) stellen in ontvangst van deze mail, dan kan dit via de link onderaan de nieuwsbrief worden aangegeven.

Wanneer u bij ons een product bestelt kunt u worden opgenomen in onze PR activiteit op de site (random pop-ups waarin wordt aangegeven dat een bepaald product is gekocht door "naam"). Dit geldt uitsluitend voor onze site, uw gegevens zullen niet verstrekt worden aan derden. Zie verder ons Privacybeleid.

6Prikbord

Bezoekers van onze website kunnen gratis een bericht plaatsen op ons prikbord. Dit kan zijn vraag en aanbod, of het uitwisselen van informatie. Een ‘advertentie’ kan slechts eenmalig worden geplaatst. Prikbord advertenties worden standaard voor een periode van 6 maanden geplaatst en daarna verwijderd. Op verzoek kunnen deze advertenties ook eerder worden verwijderd. Tegen een eenmalige betaling van € 5,- kan een foto of logo bij de advertentie worden geplaatst. Adverteerders worden automatisch opgenomen in de verzendlijst voor de nieuwsbrief. Indien men hier geen prijs op stelt, kan men zich via de link op de nieuwsbrief afmelden.

Beoordeling

Alle berichten worden eerst door Kostprijscalculatie beoordeeld voordat ze worden gepubliceerd. Indien Kostprijscalculatie van mening is dat het bericht niet gepast is, of niet aansluit bij haar doelgroep, behoudt zij zich het recht voor om deze te weigeren. Hieromtrent ontvangt u dan bericht.

Disclaimer

De berichten worden na goedkeuring 1 op 1 geplaatst. Kostprijscalculatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de juistheid van de inhoud of eventuele verwijzigingen naar externe websites, e-mails of telefoonnummers. Kostprijscalculatie wijst ook alle verantwoordelijkheid af voor inbreuk op eventuele eigendomsrechten van derden door het publiceren van foto of logo die door de adverteerder wordt aangeleverd.

7Bedenktijd

Let op! Volgens Artikel 6:230p Burgerlijk Wetboek heeft de consument geen recht van ontbinding bij een consumentenkoop als het gaat om de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd.

Kostprijscalculatie.nl wil u er duidelijk op wijzen dat digitale inhoud zoals downloadbare Microsoft Excel Templates (zoals die aangeboden worden op Kostprijscalculatie.nl), dus uitgesloten zijn van de wettelijke bedenktijd, waarmee uw recht op herroeping vervalt. Omdat de downloadbare producten direct te downloaden zijn na betaling, geeft u Kostprijscalculatie.nl toestemming het product te leveren voor het verstrijken van de bedenktermijn.

Wanneer u een bestelling plaatst en betaalt dient u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Kostprijscalculatie.nl. Dit doet u door middel van het aanvinken van de checkbox "Ik heb de algemene voorwaarden van de site gelezen en ga hiermee akkoord". U als consument verklaart daarmee dat u afstand doet van het recht van ontbinding en uw recht op herroeping. 

Excel Spreadsheets (Voorwaarden/Disclaimer)

1Algemeen

1. KPC wijst nadrukkelijk elke vorm van garantie voor software of overige downloads af. Deze worden ter beschikking gesteld ‘zoals deze zijn’ zonder enige waarborg. In geen geval zal KPC aansprakelijk zijn voor enige vorm van gevolgschade, voortkomend uit het gebruik, onmogelijkheid van gebruik van onjuiste werking, onjuiste installatie of toepassing van de software of overige downloads.

2. Op gedownloade producten, of andere producten die we per mail toezenden vindt geen restitutie van betaling plaats, mochten deze niet aan de verwachtingen voldoen (zie punt 1).

3. Alle producten in de shop zijn na betaling te downloaden via een link die per mail wordt toegestuurd.

4. Onze rekentools zijn uitermate gebruiksvriendelijk. Wanneer nadere uitleg echter noodzakelijk is, vindt u een duidelijke handleiding in de zipfile.

2Systeemvereisten

a. Wij adviseren u om gebruik te maken van de laatste versie van Microsoft Excel, het is uw eigen verantwoording om ervoor te zorgen dat u de juiste versie van Microsoft Excel gebruikt.

b. Mochten onze Excel Sjablonen niet werken op uw computer, installeer dan eerst de laatste versie van Microsoft Excel.

c. De sjablonen van Kostprijscalculatie zijn speciaal ontworpen voor Microsoft Excel op een Windows computer en niet getest op andere systemen. Wij kunnen de werking niet garanderen in OpenSource Software zoals OpenOffice, Office 365, Google Spreadsheets of met Apple. Deze systemen kunnen mogelijk niet accorderen met de functies die in Microsoft Excel worden gebruikt, waardoor het programma niet naar behoren zal functioneren.

In Excel Online is het – door de werkbladbeveiliging – helaas niet mogelijk om de blauwe velden in te vullen. Gebruik daarom altijd de lokale desktop versie van Excel op uw eigen systeem! Op de site van Microsoft kunt u dit nalezen. 

d. Kostprijscalculatie geeft dan ook geen restitutie als u gebruik maakt van verouderde Excelversies of systemen zoals onder c. genoemd. 

3Bestelling/Betaling/Restitutie

Bestelling

Bestellingen vereisen alleen een e-mail adres waar de aankoopbevestiging en downloadlink (na betaling) naar toegestuurd wordt. Wanneer u aangeeft een account te willen aanmaken, ontvangt u een automatisch gegenereerd wachtwoord in uw mailbox. Hiermee kunt u opnieuw inloggen en in uw eigen account al uw bestellingen en facturen bekijken en producten opnieuw downloaden (binnen een jaar na aanschaf). Ook kunt u support of algemene vragen stellen via e-mail.

Betaling

Er zijn verschillende betaalmethodes mogelijk. Zodra de betaling binnen is krijgt u een downloadlink toegestuurd naar het door u opgegeven e-mail adres (en de link komt in de meldingspagina te staan). U kunt het product direct downloaden. 

Restitutie

Mocht het product niet aan uw verwachtingen voldoen, of u heeft per ongeluk het verkeerde besteld, dan is het helaas niet mogelijk restitutie te verlenen. Het product is een download en heeft u reeds in bezit. Bij de productomschrijving staat precies wat u van het product kunt verwachten, inclusief fotoreportage. Lees deze omschrijving dus goed door voordat u bestelt.

Zie ook punt 10. Herroepingsrecht

4Communicatie

1. Communicatie vindt plaats via ons ticketsysteem

2. Heeft u specifieke vragen of foutmeldingen m.b.t. een besteld product? Voeg dan het desbetreffende bestand bij zodat wij kunnen zien wat er eventueel misgaat. Uiteraard worden alle gegevens vertrouwelijk behandeld.

5Support

a. Algemene/specifieke vragen

Deze kunt u altijd stellen via ons ticketsysteem. Wanneer het een specifieke vraag omtrent de werking van een product betreft, voeg dan altijd het desbetreffende bestand bij zodat wij kunnen zien wat er eventueel misgaat. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld.

b. Support

In principe zijn alle spreadsheets makkelijk in gebruik, of wordt er een duidelijke handleiding bij verstrekt. Mochten er echter toch nog onduidelijkheden zijn, dan kunt u ons natuurlijk altijd bereiken via ons ticketsysteem.

Na aanschafdatum van een product heeft u 1 jaar lang recht op gratis support en updates.

Omdat onze producten regelmatig worden bijgewerkt en/of geüpdatet met de laatste belastinggegevens (indien van toepassing), kunnen wij enkel support op de recente versies geven.

Voordat u support bij ons aanvraagt, dient u te controleren of u over de meest recente versie beschikt. Deze kunt u downloaden via uw account of bestellink. Mocht u geen account hebben, of u kunt de downloadlink niet meer vinden, dan kunt u ons altijd mailen. Wij sturen u dan de laatste versie toe. 

Op gratis tools geven wij geen support. Wenst u toch begeleiding of hulp bij het gebruik, dan verwijzen wij u naar c.

c. Inkoop (uitgebreide) support

Wanneer er uitvoerige begeleiding verlangd wordt bij de door u aangeschafte software, zullen wij hiervoor onze tijd in rekening brengen. Uiteraard geven wij vooraf een bepaalde tijdsduur aan die wij denken nodig te hebben voor het beantwoorden van uw vragen en de begeleiding. U kunt hiertoe een verzoek indienen via ons ticketsysteem.

 

6Updates

Voor ieder besteld product geldt 1 jaar lang gratis updates en support vanaf datum van aanschaf. Onze producten worden altijd in de maand januari geüpdatet met de nieuwste belastingtabellen en of wijzigingen.

Updates beschikbaar via account of downloadlink

In uw account kunt u altijd de updates downloaden. Heeft u geen account, dan kunt u de updates via de downloadlink binnenhalen die u bij bestelling ontvangen heeft. 

Product aangeschaft voor de update in januari?

Dit is geen probleem. Zodra de update beschikbaar is kunt u deze downloaden via uw account of via de downloadlink die u bij bestelling ontvangen heeft. In de updatelijst kunt u zien wanneer de update beschikbaar is.

7Disclaimer

1. KPC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van door de eigenaar, of door derden geleden verliezen of letsel als gevolg van het gebruik van de geleverde software of overige downloads.

2. KPC behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

3. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. Alle eventuele geschillen tussen KPC en gebruikers zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Leeuwarden.

8Intellectuele eigendomsrechten

a. Alle rechten van intellectueel eigendom op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan klant ter beschikking gestelde websites/-shops, programma’s, plugins of andere items berusten uitsluitend en volledig bij Kostprijscalculatie, of bij derden die hiervoor licentie verstrekken. Klant krijgt uitsluitend een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

b. Het is de klant niet toegestaan om enige aanduiding in de geleverde diensten door Kostprijscalculatie betreffende auteursrechten, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom te wijzigen of te verwijderen.

c. De klant vrijwaart Kostprijscalculatie tegen elke aanspraak door derden wegens (eventuele) inbreuk op hun recht van intellectuele eigendom.

d. De klant erkent dat de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Excelsjablonen eigendom zijn en blijven van Kostprijscalculatie en dat deze rechten niet op de klant overgaan.

9Overdraagbaarheid

a. De downloadbare Excelsjablonen zijn niet overdraagbaar, tenzij anders is overeengekomen. Het is de klant niet toegestaan de software te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen of een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de software.

b. Indien de klant door schending van het bepaalde in het voorgaande lid een derde het ongeoorloofde gebruik van de excelsjablonen verschaft, zal Kostprijscalculatie de volledige, als gevolg van de overtreding van het voorgaande lid, geleden schade op de klant verhalen.

10Herroepingsrecht

Let op! Volgens Artikel 6:230p Burgerlijk Wetboek heeft de consument geen recht van ontbinding bij een consumentenkoop als het gaat om de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd.

Kostprijscalculatie.nl wil u er duidelijk op wijzen dat digitale inhoud zoals downloadbare Microsoft Excel Templates (zoals die aangeboden worden op Kostprijscalculatie.nl), dus uitgesloten zijn van de wettelijke bedenktijd, waarmee uw recht op herroeping vervalt. Omdat de downloadbare producten direct te downloaden zijn na betaling, geeft u Kostprijscalculatie.nl toestemming het product te leveren voor het verstrijken van de bedenktermijn.

Wanneer u een bestelling plaatst en betaalt dient u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Kostprijscalculatie.nl. Dit doet u door middel van het aanvinken van de checkbox "Ik heb de algemene voorwaarden van de site gelezen en ga hiermee akkoord". U als consument verklaart daarmee dat u afstand doet van het recht van ontbinding en uw recht op herroeping. 

11Reviews

Automatisch verzoek per e-mail

Zodra u een product bij ons heeft besteld, krijgt u na 2 weken een bericht in uw mailbox, waarin wij u vragen om een (vrijblijvende) beoordeling te geven op het door u bestelde product. Geef in uw eigen bewoordingen aan hoe het product u bevalt. Hiertoe kunt u gebruik maken van de link die in de mail staat.

Wilt u daar niet op wachten?

U kunt via deze link ook een review plaatsen. Vergeet niet om de naam van het product in het onderwerp te vermelden.

Spelregels

Wij staan natuurlijk altijd open voor opbouwende kritiek. Hiermee kunnen wij onze producten nog beter maken! Uiteraard hanteren wij wel een aantal spelregels.

  • geen ongepaste taal gebruiken
  • geen persoonlijke gegevens vermelden i.v.m. uw privacy
  • geen (website) links of informatie over andere bedrijven delen